AVÍS LEGAL. CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB

Aquest Lloc Web, www.energia3d.es, és propietat de Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL, amb domicili a Vila-Sana (Lleida) Plaça Major, 12 b baixos; seu comercial a Barcelona, carrer Balmes, 205, quart 1a, i NIF B25540832.

Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL li dóna la benvinguda i li convida a llegir atentament les "Condicions generals d'accés i ús" (des d'ara, les "Condicions generals d'accés i ús") que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la seva navegació pel mateix, de conformitat amb l'establert en la normativa espanyola d'aplicació. Atès que Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL podria modificar en el futur aquestes "Condicions generals d'accés i ús", li recomanem que les visiti periòdicament per estar degudament informat dels canvis realitzats.

Amb l'ànim que l'ús del Lloc Web s'ajusti als criteris de transparència, claredat i senzillesa, Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL informa a l'Usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les "Condicions generals d'accés i ús" serà rebuda i solucionada contactant amb Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL a través del telèfon (+34) 934106631, o fax: (+34) 934109587, o l'adreça de correu electrònic:info@antartida.tv.

1. Objecte

Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL subministra el contingut i els Serveis que estan disponibles en aquest Lloc Web amb subjecció a les presents "Condicions generals d'accés i ús", així com a la Política sobre Tractament i Protecció de Dades Personals (des d'ara, la "Política de protecció de dades").

L'accés al Lloc Web, o la seva utilització en qualsevol forma, li atorga la qualificació d'"Usuari" i implica l'acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents "Condicions generals d'accés i ús", reservant-se Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL el dret a modificar-los en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de tot Usuari l'atenta lectura de les "Condicions generals d'accés i ús" vigent en cadascuna de les ocasions que accedeixi al Lloc Web, per la qual cosa, si aquest no està d'acord amb qualsevol de les mateixes aquí indicades, haurà d'abstenir-se respecte a l'ús del Lloc Web.

Així mateix, queda advertit que, en ocasions, es podran establir condicions particulars per a la utilització al Lloc Web de continguts i/o serveis específics. La utilització dels continguts o Serveis implicarà l'acceptació de les condicions particulars en ell especificades.

2. Serveis

A través del Lloc Web, Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL ofereix als Usuaris la possibilitat d'accedir a:

Informació i publicitat

Promocions comercials

Registre de dades per a concursos o activitats

Registre de contactes

Registre de sol·licituds

Registre d'inscripcions...

des d'ara, els "Serveis".

3. Privacitat i tractament de dades

Quan, per a l'accés a determinats continguts o Serveis, sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència.

Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, y en els termes indicats en el apartat de "Política de protecció de dades".

4. Propietat industrial i intel·lectual

L'Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren al Lloc Web i, especialment, dissenys, textos, imatges, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i/o comercial, estan subjectes a drets de Propietat Intel·lectual, així com totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, els continguts i/o qualssevol altres elements inserits en el pàgina, que són propietat exclusiva de Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL i/o de tercers, qui tenen el dret exclusiu d'utilitzar-los en el tràfic econòmic.

Per tot això, l'Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o, de qualsevol altra forma, comunicar públicament, transformar o modificar tals continguts, mantenint indemne a Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL de qualsevol reclamació que es derivi de l'incompliment de tals obligacions.

En cap cas, l'accés al Lloc Web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d'aquests drets, tret que s'estableixi expressament el contrari. Les presents "Condicions generals d'accés i ús" del Lloc Web no confereixen als Usuaris cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web i/o dels seus continguts distints dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització, específicament atorgada a aquest efecte per Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d'ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest Lloc Web, així com el propi lloc en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d'autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL és titular dels elements que integren el disseny gràfic del Lloc Web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, teixidures, gràfics i qualsevol altre contingut del Lloc Web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d'aquests elements. El contingut del Lloc Web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d'informació, en cap forma ni en cap mitjà, tret que es conti amb l'autorització prèvia, per escrit, de la citada Entitat.

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el "copyright", així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanisme d'informació que poguessin contenir els continguts. L'Usuari del Lloc Web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL l'exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

5. Obligacions i responsabilitats de l'Usuari del Lloc Web

L'Usuari es compromet a:

a) Fer un ús adequat i lícit del Lloc Web, així com dels continguts i Serveis, de conformitat amb:

La legislació aplicable a cada moment.

Les "Condicions generals d'accés i ús" del Lloc Web.

La moral i bons costums generalment acceptades.

L'ordre públic.

b) Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que es precisin per a accedir al Lloc Web.

c) Facilitar informació veraç a l'hora d'emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts al Lloc Web, i a mantenir-los actualitzats en tot moment de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l'Usuari. L'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL o a tercers per la informació que faciliti.

No obstant això, l'Usuari haurà així mateix abstenir-se de:

a) Fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc Web i/o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en les presents "Condicions generals d'accés i ús", lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

b) Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del Lloc Web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.

c) Provocar danys en els sistemes físics o lògics del Lloc Web, dels seus proveïdors o de tercers.

d) Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys en els sistemes físics o lògics de Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL, dels seus proveïdors o de tercers.

e) Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL, tercers proveïdors i altres Usuaris.

f) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es conti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

g) Suprimir, ocultar o manipular les anotacions sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanisme d'informació que es puguin inserir en els continguts.

h) Obtenir i intentar obtenir els continguts emprant per a això mitjans o procediments distints dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte, o s'hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels que s'emprin habitualment en Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del lloc web i/o dels continguts.

i) En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol tipus de material que: De qualsevol forma, sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats Internacionals i en la resta de la legislació vigent.

Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigradores, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptades o a l'ordre públic.

Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.

Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades, o a l'ordre públic.

Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor.

Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic.

Es trobi protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL o a tercers sense que hagi estat autoritzat l'ús que es pretengui realitzar.

Sigui contrari a l'honor, a la intimitat personal i familiar, o a la pròpia imatge de les persones.

Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.

Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del Lloc Web.

Si, per a accedir a alguns dels Serveis i/o continguts del Lloc Web, se li proporcionés una contrasenya, s'obliga a usar-la de manera diligent, mantenint-la en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, comprometent-se a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l'accés als esmentats Serveis i/o continguts per part de persones alienes. Igualment, s'obliga a notificar a Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, pèrdua o l'accés no autoritzat, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús indegut de la seva contrasenya, sent de la seva responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o Serveis del Lloc Web per qualsevol tercer il·legítim.

Si, de manera negligent o dolosa, incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents "Condicions generals d'accés i ús", respondrà per tots els danys i perjudicis que d'aquest incompliment poguessin derivar-se per a Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL.

6. Responsabilitats

Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions continguts en les pàgines del Lloc Web, que poden veure's impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estiguin fora del seu control.

Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL no es fa responsable de les decisions que poguessin adoptar-se com a conseqüència de l'accés als continguts o informacions oferides.

Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l'Usuari si detecta que un ús del Lloc Web, o de qualsevol dels Serveis oferts en el mateix, són contraris a les presents "Condicions generals d'accés i ús".

Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l'ús del Lloc Web. Únicament serà responsable d'eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar tals perjudicis, sempre que així es notifiqui. Especialment no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre uns altres, de: Interferències, interrupcions, caigudes de tensió, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL.

Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programari maligne de qualsevol tipus i a través de qualsevol sistema de comunicació, tals com virus informàtics o qualssevol altres.

Abús indegut o inadequat del Lloc Web.

Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix. Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL es reserva el dret de retirar, total o parcialment, qualsevol contingut o informació present al Lloc Web.

Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa per utilització indeguda dels Serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris del Lloc Web. Així mateix, Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL queda exonerada de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels Serveis de consultes i dubtes. D'altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d'aquests Serveis, l'Usuari podrà ser objecte de reclamació per Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL dels danys o perjudicis causats.

L'Usuari defensarà, indemnitzarà i mantindrà a Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL indemne enfront de qualssevol danys i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús del Lloc Web. Així mateix, s'obliga a indemnitzar Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL enfront de qualssevol dany i perjudici, que es derivi de l'ús per la seva part de "robots", "spiders", "crawlers" o eines similars empleades amb la finalitat de recaptar o extreure dades, o de qualsevol altra actuació per la seva part que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del Lloc Web.

7. Hipervincles

L'Usuari s'obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un hipervincle, el Lloc Web, SL, així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit de Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL.

El Lloc Web inclou enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, a fi de facilitar l'accés de l'Usuari a la informació d'empreses col·laboradores i/o patrocinadores. Conforme amb això, Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL no es responsabilitza del contingut d'aquests llocs web, ni se situa en una posició de garant ni/o de part oferent dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.

Es concedeix a l'Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del Lloc Web exclusivament per a ús privat i no comercial.

Els llocs web que incloguin enllaç all Lloc Web: No podran donar a entendre que Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL recomana aquest lloc web o els seus Serveis o productes.

No podran falsejar la seva relació amb Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL, ni afirmar que Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL ha autoritzat tal enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de les pròpies de Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL.

No podran incloure continguts que puguin considerar-se de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l'ordre públic o il·lícits.

No podran enllaçar a cap pàgina del Lloc Web distinta de la pàgina principal.

Hauran d'enllaçar amb la pròpia adreça del Lloc Web, sense permetre que el lloc web que realitzi l'enllaç reprodueixi el Lloc Web com a part de la seva web o dintre d'un dels seus "frames", o crear un "browser" sobre qualsevol de les pàgines del Lloc Web.

Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que s'elimini qualsevol enllaç al Lloc Web, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seva eliminació.

Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc Web. En conseqüència, Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a tals llocs web.

8. Protecció de dades Per utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. Per a això, Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL tractarà automatitzadament les Dades Personals en compliment amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD de desenvolupament 1720/2007. L'Usuari pot accedir als documents de Política de privacitat i Tractament de dades.

9. Cookies

Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL es reserva el dret d'utilitzar la tecnologia "cookie" al Lloc Web, a fi de reconèixer-lo com a Usuari freqüent i personalitzar l'ús que realitzi del Lloc Web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics. Les cookies utilitzades pel Lloc Web o el tercer que actuï en el seu nom, s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per sí mateixes les dades personals de l'Usuari.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d'un servidor web per registrar la navegació de l'Usuari, quan l'Usuari permeti la seva recepció.

L'Usuari podrà eliminar les cookies; per a això, haurà de consultar les instruccions d'ús del seu navegador.

Gràcies a les cookies, resulta possible que Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL reconegui el navegador de l'ordinador utilitzat per l'Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries als perfils demogràfics dels Usuaris, així com per a comptar i portar compte de les visites i paràmetres del tràfic, i controlar el progrés i nombre d'entrades.

10. Durada i terminació

La prestació del servei del Lloc Web i els altres Serveis tenen en principi una durada indefinida. No obstant això, Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL podrà donar per acabat o suspendre qualsevol dels Serveis del Lloc Web. Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL anunciarà, quan això sigui possible la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat. La absència d'aquest anunci no podrà ser objecte de reclamació per part de l'Usuari.

11. Declaracions i garanties

En general, els continguts i Serveis oferts en el Lloc Web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, a l'oferir-los, Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL no atorga garantia ni declaració alguna en relació amb els continguts i Serveis oferts en el Lloc Web, incloen, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepció feta que per llei no puguin excloure's tals declaracions i garanties.

12. Força major

Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL no serà responsable en cas de la impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions perllongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

13. Resolució de controversies. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents "Condicions generals d'accés i ús", així com l'ús del Lloc Web, es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els tribunals de la província o àmbit territorial més immediat a la seu social de Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL.

En el cas que qualsevol estipulació de les presents "Condicions generals d'accés i ús" resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d'una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents "Condicions generals d'accés i ús" resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL procedirà a la modificació o substitució d'aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l'objectiu i pretensió reflectits en l'estipulació original.

Data d'actualització: 9 d’octubre de 2018

Avís legal - Política de privacitat - Tractament de dades