POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest Lloc Web, www.energia3d.es, és propietat de Produccions Audiovisuals Antàrtida SL, amb domicili a Vila-Sana (Lleida) Pl Major, 12b baixos; seu comercial a Barcelona, carrer Balmes, 205, 4t 1a, i NIF B25540832.

Produccions Audiovisuals Antàrtida SL garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que proporcioni l'Usuari del Lloc Web i, en compliment del disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en el RD 1720/2007 de 21 de desembre, i restant normativa d'aplicació, informa que:

a) Totes les dades de caràcter personal facilitades a Produccions Audiovisuals Antàrtida SL seran tractades per aquesta d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD 1720/2007 de 21 de desembre, i quedaran incorporades en el fitxer "Usuaris del Web", creat i mantingut sota la responsabilitat de Produccions Audiovisuals Antàrtida SL, la qual l'ha registrat degudament en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

b) Les dades són recollides amb les següents finalitats:

I. Gestió del Lloc Web

II. Gestió, estudi i resolució de consultes

II. Emissió de comunicacions, publicitat i prospecció comercial per mitjans electrònics, sobre l'empresa, les seves activitats, productes i serveis, així com documentació de diversa naturalesa.

c) En la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal s'han adoptat les mesures de seguretat adequades per a evitar la pèrdua, l'accés no autoritzat o la manipulació dels mateixos, d'acord amb l'establert en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

d) Produccions Audiovisuals Antàrtida SL es compromet a protegir la informació confidencial a la qual tingui accés.

e) Produccions Audiovisuals Antàrtida SL no utilitzarà en cap cas les dades de caràcter personal que es posin a la seva disposició per prestar serveis a tercers distints als referits en l'apartat b) del present document o, si escau, per a assolir una utilitat pròpia.

f) L'Usuari certifica que és major de 14 anys i que per tant posseïx la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment quant al tractament de les seves dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb l'establert en la present Política de Privacitat.

g) L'Usuari pot, en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals, així com el de revocació del consentiment per a qualsevol de les finalitats abans assenyalades, enviant carta signada a Produccions Audiovisuals Antàrtida, SL, carrer Balmes, 205, 4t 1a. 08006 Barcelona, on constin clarament les dades de contacte, i acompanyant fotocòpia del DNI/NIF o document que acrediti la seva identitat.

h) L'Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrats en els termes indicats.

Per confirmar aquesta autorització, premi el botó d'enviament, o activi el procediment que s'indiqui en els formularis de recollida de dades.

Data d'actualització: 9 d’octubre de 2018

Avís legal - Política de privacitat - Tractament de dades